Uvodna reč

Dobrodošli na zvanični sajt udruženja - Viktorija.

Misija naše organizacije je socijalni, ekonomski i edukativni  razvoj zajednice. Do sada je ralizovano preko 150 manjih i većih projekata uz podršku donatora (ECHO, UNICEF, UNHCR, OXFAM, IOCC, Help Age International, EAR, European Commission, Handicap International, BCIF, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku...)

Naše ciljne grupe:

1. Stariji ljudi u gradskoj i seoskoj sredini
2. Nezaposleni
3. Osobe sa invaliditetom
4. Deca i omladina
5. Socijalno osetljive kategorije stanovnistva ( izbeglice, raseljena lica)


"Korak bliže" - Evropska komisija i Koalicija za ravnopravnost KORAK

Projekat “Korak bliže” se realizuje u opštinama Kragujevac i Batočina. Cilj projekta je doprinos civilnog društva jačanju društvenog dijaloga na temu diskriminacije žena iz osetljivih kategorija stanovništva (hronično nezaposlene,starije od 40 godina, Romkinje, OSI, izbeglice, raseljena lica...) prilikom traženja posla u lokalnim zajednicama regiona Šumadije, u opštinama Kragujevac i Batočina, gde su još uvek jake predrasude o podeli uloga između muškaraca i žena. Diskriminacija na tržištu rada je pojava koja proističe iz predrasuda društva o ulozi polova, starosne dobi, boje kože, vere... Nejednak tretman osoba koje traže posao je društveno neprihvatljiv i ekonomski štetan.

Anketiranje je jedna od aktivnosti projekta i ima za cilj prikupljanje informacije na temu obaveštenosti žena o diskriminaciji pri zapošljavanju i njihovim sposobnostima da je prepoznaju i suprotstave joj se. Kroz edukacije radiće se na osnaživanju žena, na unapređenju njihovih znanja i veština kako bi se uspešno suočile sa diskriminacijom. Ove aktivnosti će se realizovati kroz tri tematske radionice.

Okrugli stolovi biće organizovani sa ciljem otpočinjanja društvenog dijaloga na temu diskriminacije žena pri zapošljavanju uz učešće relevantnih subjekata iz lokalne zajednice. Tokom trajanja projekta sprovodiće se kampanja kako bi se što široj javnosti skrenula pažnja na postojanje problema u zajednici i podigla svest o potrebi za njegovim rešavanjem. Završna manifestiacija će biti organizovana sa ciljem prikazivanja rezultati do kojih se došlo kroz realizaciju aktivnosti.


"Integracija izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Batočina " - Delegacija Evropske Unije u Srbiji

Opšti cilj ovog projekta je poboljšanje položaja izbeglih i raseljenih lica i povratnika na teritoriji opštine Batočina, a posebni ciljevi su poboljšanje uslova stanovanja za porodice iz ciljne grupe i ekonomsko osnaživanje tih porodica.

Period realizacije projekta je godinu dana, od februara 2014. do februara 2015. godine i predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje Opštine Batočina i Udruženja Viktorija na programima podrške i pomoći marginalizovanim grupama.
Tokom ovog perioda biće podeljeno najmanje 15 građevinskih i devet dohodovnih paketa za otpočinjanje delatnosti.


"Bezbedan klik za najmlađe " - Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

Projekat se bavi temom bezbednosti dece na internetu na teritoriji Centralne Srbije i sprovodi se u osam gradova.

Sprovodi se kroz široku medijsku kampanju i direktnim radom sa decom osnovnoškolskog uzrasta i njihovim roditeljima.

Cilj projekta je podizanje svesti dece i roditelja o problemu bezbednosti dece na internetu. Jedan od rezultata projekta će biti publikovanje "Priručnika za bezbedno korišćenje interneta za decu i roditelje" sa najvažnijim savetima za decu i roditelje i široka medijska kampanja na teritoriji Centralne Srbije.

www.bezbedanklikzanajmladje.org.rs

www.facebook.com/BezbedanKlikZaNajmladje

https://twitter.com/BKZN_


"Pospešivanje lokalne integracije izbeglih i interno raseljenih lica " - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu - Uprava za ljudska i manjinska prava

Projekat "Pospešivanje lokalne integracije izbeglih i interno raseljenih lica " se realizuje u partnerstvu sa Društvom za mir, razvoj i ekologiju (DMRE) iz Beograda i Udruženjem preporod plus iz Kraljeva u pet opština - Kragujevac, Kraljevo, Beograd, Knić i Batočina.

Svrha projekta je pomoć i podrška interno raseljenim i izbeglim licima u procesu lokalne integracije.

U toku projekta će se na uzorku od 100 porodica sagledati trenutni problemi sa kojima se susreću izbegličke i interno raseljene porodice

Aktivnosti predvidjene projektom su:

- edukativne radionice

- kampanja za podizanje svesti u lokalnoj zajednici

- izrada Vodiča za socijalnu i pravnu pomoć

- izrada preporuka nadležnim institucijama

Kroz aktivnosti na projektu se uključene institucije i udruženja koja se bave pitanjima ciljne grupe kao što su Centri za socijalni rad, Nacionalna služba za zapošljavanje, Poverenici komesarijata za izbeglice, lokalne vlasti, Crveni krst...

Realizacija projekta je zepočeta 20.juna 2012. kada je obeležen Svetski dan izbeglica.


"Svojim rukama do zarade" - UNHCR/DRC/DMRE/VIKTORIJA

Projekat "Svojim rukama do zarade" je realizovan u toku 2011. godine na teritoriji tri opštine: Kraljevo, Ćuprija i Knić.

Svrha projekta je pomoć i podrška interno raseljenim i izbeglim licima kroz obuke, prekvalifikacije i dohodovne pakete za otpočinjanje ili proširenje postojeće delatnosti.

Ovim programom je obuhvaćeno 70 porodica u tri opštine.

Projekat je realizovan pomoću donatorskih sredstava UNHCR-a u realizaciji Danskog Saveta za izbeglice, DMRE-a i udruženja Viktorija.

Svi korisnici su uspešno završili obuku o pokretanju i vodjenju sopstvenog posla dok je 50 korisnika prekvalifikovano u druga zanimanja kroz praktične obuke u trajanju od 2 do 3 meseca, čime su stekli neophodna znanja i veštine za samostalno obavljanje delatnosti.


Podrška civilnom društvu - Evropska Unija

Projekat "Podrška civilnom društvu za lokalni društveno-ekonomski razvoj i socijalno uključivanje" - realizuje Fond za mikro razvoj u partnerstvu sa našim udruženjem a finansira ga Evropska unija.

Cilj projekta je podrška aktivnom učešću civilnog društva u procesu lokalnog društveno-ekonomskog razvoja i uključenosti socijalno ugroženih grupa putem:

1. Povećanja šansi za zaposlenje kroz savetovanje i upućivanje na inicijative drugih institucija u okviru lokalnih zajednica

2. Poboljšanja obrazovnih/stručnih veština i kapaciteta korisnika i njihovih šansi za zaposlenje.

Projekat je usmeren na pružanje podrške socijalno ugroženim ljudima, Romima, mladima bez radnog iskustva, kao i dugoročno nezaposlenim osobama.

Glavne aktivnosti za realizaciju projekta su:

1. Savetovanje - određivanje pravca karijere

2. Kursevi stručnog osposobljavanja i treninzi na bazi kompetencije modula

3. Povećanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta

Trajanje projekta je do 1. jula 2012. godine.


Servis za podršku osobama sa invaliditetom - MINRSP

Projekat realizuje Udruženje Viktorija u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara - Šumadija iz Kragujevca a finansiran je od strane Ministarstva za rad i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Cilj projekta je unapredjenje položaja osoba sa invaliditetom kroz razvoj servisa podrške. U projekat je uključeno oko 200 korisnika različitog stepena invalidnosti.

Usluge Servisnog centra su:

- Pranje i peglanje

- Sitne zanatske prepravke - krojenje i šivenje

- Servis nabavke

- Zdravstveni servis - merenje nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska

U toku projekta su predvidjena četiri jednodnevna izleta za korisnike i članove njihovih porodica.

Trajanje projekta je do marta 2012. godine.


Edukacije - Fond za mikro razvoj/UNHCR

Udruženje Viktorija je lokalni trening provajder, sertifikovan za izvođenje edukacija. Sertifikate je izdala Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR)
Edukacije se izvode po kurikulumu na bazi kompentencije modula.

Udruženje Viktorija u protekle četiri godine realizuje neformalne edukacije u domenu zanatskih i uslužnih zanimanja za izbegla i interno raseljena lica u saradnji sa Fondom za mikro razvoj.

U edukacije su uključne osobe kojima je potrebna prekvalifikacija radi zaposlenja.

Edukacije su u trajanju od 2 do 4 meseca i sastoje se od teoretskih i praktičnih modula, pri čemu su moduli prilagodjeni polaznicima i omogućavaju da polaznici na najbolji način steknu znanja i veštine za samostalno obavljanje delatnosti


Javni radovi za osobe sa invaliditetom - Nacionalna služba za zapošljavanje

U toku 2011. godine, na teritoriji grada Beograda, realizovali smo Javni rad za osobe sa invaliditetom.

Ovaj vid pomoći i podrške osobama sa invaliditetom je podržan od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva ekonomije.

Angažovano je 10 osoba koje su radile na ovom programu a koje su bile dugoročno nezaposlene. Na početku projekta, svi angažovani su uspešno završili obuku za pružanje pomoći osobama sa invaliditetom.

Program je završen u januaru 2012. godine.