Šta su grupe za samopomoć starijih?

- Grupe za samopomoć starijih su nov socijalni model za poboljšanje kvaliteta života starijih ljudi baziran na volonterizmu i snazi udruživanja samih starijih ljudi.
- Grupu za samopomoć čine 10 starijih osoba koje su uspostavile socijalni kontakt i međusobno jedni druge podržavaju i pomažu.
- Grupe su formirane kako u gradskoj tako i u seoskoj sredini.

Aktivnosti grupa za samopomoć :

· Direktna pomoć članovima grupe
· Borba protiv socijalne izolovanosti starijih
· Zastupanje i lobiranje za rešavanje problema starijih
· Uspostavljanje dijaloga i kontakata sa predstavnicima lokalnih organa vlasti i institucijama
· Implementacija aktivnosti
· Povezivanje sa drugim grupama za samopomoć
· Psihološka podrška unutar grupe – druženje i rekreativne aktivnosti (izleti i proslave)
· Utiču na smanjenje diskriminacije starijih

Opšti ciljevi grupa za samopomoć Stariji ljudi postaju aktivni subjekt u rešavanju problema lokalne zajednice Poboljšanje kvaliteta života starijih uz njihovo samoangažovanje

Zašto grupe za samopomoć? Stariji ljudi sami najbolje prepoznaju svoje potrebe i probleme Stariji poseduju veliki fond znanja, iskustava i veština Stariji ljudi organizovani u grupe za samopomoć imaju snagu da učine promenu u lokalnoj zajednici Postojeće lokalne ustanove ne raspolažu dovoljnim kapacitetima da pruže kvalitetnu podršku starijim ljudima

Grupe za samopomoć starijih predstavljaju snagu u lokalnoj zajednici, jer ukazuju na probleme i pokušavaju da ih reše kroz dijalog i akciju sa lokalnim organima vlasti

Šta čini strukturu Grupa za samopomoć? Strukturu čine: · mentor · vođa grupe · članovi grupe Svaki mentor ima 5 vođa grupa, a svaki vođa ima po 1 grupu koju čini 10 članova. Rad grupa koordiniraju mentori.

Dinamika aktivnosti grupa za samopomoć Članovi grupa održavaju sastanke jednom nedeljno i odlaze u kućne posete članovima koji ne mogu prisustvovati sastancima grupe Vođe grupa realizuju aktivnost tele-apela, tj. svakodnevno su u telefonskom kontaktu sa članovima grupa

Problemi grupa za samopomoć Tradicionalni stav zajednice da stariji ljudi treba da budu pasivni Nedovoljna motivisanost starijih za uključivanje u grupe Fizičke barijere naročito u ruralnim područijima Ne postojanje adekvatnih prostora za rad grupa Nedovoljni fondovi za aktivnosti grupa Otežana komunikacija sa predstavnicima lokalnih vlasti i institucija Nedovoljni interes medija da proprate aktivnosti grupa za samopomoć

Kako prevazilazimo prepreke? Aktivnosti grupa za samopomoć su transparentni u lokalnoj zajednici Organizovan planski pristup lokalnim organima vlasti i institucijama Zastupanje i lobiranje Ukoliko grupa ne poseduje potrebne kapacitete za rešavanje problema volonterski se angažuju profesionalci savetodavne usluge) Omasovljavanje

Pozitivni primeri Dostupnost javnog transporta Obezbeđivanje slobodnih mesta za sedenje u transportu i javnim ustanovama Članovi grupe se međusobno pomažu pri nabavci hrane i lekova i plaćanju komunalija Otvaranje klubova za druženje starijih Međugeneracijska saradnja

Zaključak Rezultati rada grupa za samopomoć doveli su do promene svesti ljudi u lokalnoj zajednici o potrebi uključivanja starijih ljudi u aktivnosti lokalne zajednice Institucije bolje prepoznaju potrebe starih ljudi i organizuju aktivnosti za zadovoljavanje tih potreba Stariji ljudi doprinose prevazilaženju stereotipa “stariji = neaktivni” i aktivno se uključuju u rad grupa za samopomoć